73 %
تیم های شرکت کننده در لیگ ربات های پرنده
ردیف
نام تیم
اسپانسر
سرپرست
تعداد اعضا
وضعیت ثبت نام
۱
1 Arya
دانشگاه دولتی تربت حیدریه
محمدرضا قریب
5
ثبت نام قطعی
۲
آفپا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو
پویا آقازاده
4
ثبت نام قطعی
۳
Arya 2
دانشگاه دولتی تربت حیدریه
حسن یعقوبی
5
ثبت نام قطعی
۴
ALTRON
آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد تربت حیدریه
ایمان ذباح
3
ثبت نام قطعی
۵
Allame UAV
دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی
حمیدرضا
4
ثبت نام قطعی
۶
AritA-G
فرزاد سلمانی صمدی
1
ثبت نام قطعی
۷
هدف کلان
امیررضا سودمند
2
ثبت نام قطعی
۸
نادر
نادر آسیابان
1
ثبت نام قطعی
۹
ثامن
نادر آسیابان
1
ثبت نام قطعی
۱۰
UI_EPOPS
University of Isfahan
احسان سلیمانی
1
تایید شده - در انتظار پرداخت
۱۱
Deutsch
رسول امامی لاسکی
2
تایید شده - در انتظار پرداخت